คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterหากผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับไหม

หากผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับไหม

หากคุณผิดนัดชำระหนี้ คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับค่ะ โดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (CJD) จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากยอดเงินต้นของงวดที่คุณผิดนัด โดยคำนวณ ดังนี้ เงินต้นงวดที่ผิดนัด * 15% * (จำนวนวันที่ล้าช้า…วัน/365วัน) = ดอกเบี้ยผิดนัด อย่างไรก็ตาม หากคุณผิดนัดชำระหนี้ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (CJD) อาจมีการคิดเบี้ยปรับ หรือปรับอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินต้นที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกได้ตามกฎหมายค่ะ