คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyมีค่าธรรมเนียมในการสมัครและใช้บริการหรือไม่

มีค่าธรรมเนียมในการสมัครและใช้บริการหรือไม่

ฟรี! ค่าอากรแสตมป์  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี