คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin Money by KBankต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครสินเชื่อ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครสินเชื่อ

กรณีเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ

  • สลิปเงินเดือนที่ได้รับล่าสุดอย่างน้อย 1 เดือน หรือ
  • หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด พร้อมสำเนาเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง (statement) ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
  • เอกสาร 50 ทวิปีล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิแบบรายเดือนให้ใช้ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  • สำเนาเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง (statement) ที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

กรณีทำงานอาชีพอิสระ

  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

 

หมายเหตุ: หากลูกค้ามีการเดินบัญชี หรือ เงินเดือนเข้าธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถอัปโหลดภาพหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่จะใช้เป็นข้อมูลแสดงการเดินบัญชีย้อนหลังของลูกค้าทดแทนการถ่ายภาพสำเนาเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง (statement) ได้