คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyต้องใช้เอกสารในการสมัครสินเชื่อหรือไม่

ต้องใช้เอกสารในการสมัครสินเชื่อหรือไม่

ไม่ต้องนำส่งเอกสารรายได้หรือเอกสารอื่นๆประกอบการสมัครสินเชื่อ โดยธนาคารไทยพาณิชย์มีการนำข้อมูลปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ ทั้งนี้รายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด