CG Double Mega Sale campaign 10.10

CG Double Mega Sale campaign 10.10

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 11 ต.ค. 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน ทุกๆ การใช้จ่ายครบ 500 บาท ที่ร้านค้าดังต่อไปนี้ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท รับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน สูงสุด 1,000 คะแนน

  • SuperSports

  • Power Buy

  • Central Department Store

  • Thaiwatsadu

  • Robinson

  • B2S

  • Baan&Beyond

  • Central Marketing Group

 • จำกัดการได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 1000 คะแนน/ผู้ใช้

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษภายใน 1 วันทำการถัดไปหลังจากที่ทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทก่อนการทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันภายใน 7 วันทำการหลังจากดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนคะแนนเดอะวันพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.