10.10 Double Mega Sale for Dolfin Money

10.10 Double Mega Sale
มี Dolfin Money by KBank ทั้งที
ช้อป ฟรีดอกเบี้ย สูงสุด 90วัน

เงื่อนไขโปรโมชั่น CG Double Mega Sale campaign 10.10

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน ทุกๆ การใช้จ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ท ครบ500 บาท ระหว่างวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2563 ที่ร้านค้าดังต่อไปนี้ รับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน สูงสุด 1,000 คะแนน

 • SuperSports

 • Power Buy

 • Central Department Store

 • Thaiwatsadu

 • Robinson

 • B2S

 • Baan&Beyond

 • Central Marketing Group

 • จำกัดการได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด1000 คะแนน/ผู้ใช้

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษภายในวันทำการถัดไปหลังจากที่ทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทก่อนการทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษภายใน 1 วันทำการหลังจากดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนคะแนนเดอะวันพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0% นานสูงสุด 90 วัน

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ผ่านช่องทาง Dolfin Application โดยได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และได้เบิกใช้สินเชื่อดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
1.1 ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
1.2 ลูกค้าที่เลือกการชำระเงินคืนด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 (แล้วแต่กรณี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร
3. กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเริ่มผิดนัด
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชันนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
5. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ต่อ 814 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร. 02 – 255-5959