ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง กับ Dolfin PayLater ได้สบายๆ สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

เงื่อนไขโปรโมชันผ่อนสินค้าแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือน กับ Dolfin PayLater

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชัน
 1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาขั้นต่ำ 300 บาทและชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนภายใน 1 งวด ลูกค้าจะไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
 3. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 12 เดือน เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52 % ต่อเดือน เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 12 งวด
 4. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นี้เป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater
เงื่อนไขทั่วไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าซื้อ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.
เงื่อนไขโปรโมชั่นผ่อนสินค้าที่ JD Central อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 หรือ 6  เดือนกับ Dolfin PayLater
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขโปรโมชัน
 1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 หรือ 6 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว)  เมื่อซื้อสินค้าดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64
 3. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 4. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 3 หรือ 6 เดือน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 3, 6 หรือ 12 งวด (แล้วแต่กรณี)
 5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater
     
เงื่อนไขโปรโมชั่นผ่อนสินค้าที่ Jaymart อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือน
กับ DolfinPayLater
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขโปรโมชัน
 1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) นาน 6 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) นาน 12 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซื้อสินค้าดังกล่าวระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564
 3. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 4. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 4, 6, หรือ 12 เดือน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 4, 6, 12 งวด (แล้วแต่กรณี)
 5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater
เงื่อนไขโปรโมชั่นผ่อนสินค้าที่ Power Buy อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
กับ DolfinPayLater
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2564
เงื่อนไขโปรโมชัน
 1.  โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) และนาน 10 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซือสินค้าดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2564
 3. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 4. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 4 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 4 งวด หรือ สูงสุด10 งวด (แล้วแต่กรณี)
 5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater
เงื่อนไขทั่วไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของ พาวเวอร์บาย กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อ ที่ Power buy call center 1324 บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 22.00 น. หรือที่เพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.