สินเชื่อดอลฟินมันนี่ อนุมัติไว วงเงินพร้อมใช้ได้ทันที

Dolfin Money | KBank

วงเงินพร้อมใช้ เบาใจทุกสถานการณ์

รายละเอียดการสมัคร Dolfin Money | KBank

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่อายุระหว่าง 21 – 70 ปี

 • สัญชาติไทย

 • ติดตั้งแอป K PLUS พร้อมบัญชีเข้าใช้งาน

 • ไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash ของธนาคารกสิกรไทย

 • มีบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท)

เอกสารประกอบการสมัครดอลฟิน มันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

 • พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน

 • พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น

  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

   หมายเหตุ: กรณีเงินเดือนอย่างเดียว < 7,500 บาท (ต้องรวมรายได้อื่นๆ ถึงจะเกิน 7,500 บาท) ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

   หมายเหตุ: กรณีมีรายได้เพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ

  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

 • เจ้าของกิจการ เช่น ค้าขายส่วนตัว หรือ ขายของออนไลน์ เป็นต้น

  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

 •  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น Freelance เป็นต้น

  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ  50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

*รองรับเอกสารในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่อใช้ในการอัพโหลดผ่านแอป K PLUS

วิธีการเปิดบัญชีแอป Dolfin

ยังไม่มีแอป Dolfin คลิกที่นี่

ดอลฟินมันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

วิธีการการสมัครสินเชื่อ Dolfin Money | KBank

ดอลฟินมันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 • เข้าแอปพลิเคชัน K PLUS

 • ไปที่ข้อความแจ้งให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมของ Dolfin Money by KBank

 • เลือก “ดำเนินการต่อ”

 • เลือกอัพโหลดเอกสารตามที่หน้าจอระบุ

หมายเหตุ

 • ประเภทเอกสารที่อัปโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เท่านั้น

 • ไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือไฟล์ที่ต้องกรอกรหัสผ่าน ไม่สามารถอัปโหลดได้

Tips:

 • ถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือให้ครบก่อน แล้วค่อยอัปโหลด

 • อัปโหลดเอกสารเกิน 50 รูป ให้อัปโหลด 50 หน้าแรกก่อน หลังจากนั้นจะได้รับ feed ให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ

 • หากใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังของ ธ.กสิกรไทยสามารถอัปโหลดเฉพาะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกแทนได้เลย

 • ระหว่างที่อัปโหลดเอกสาร ควรทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทำรายการอื่น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรโมชั่นสินเชื่อ ดอลฟิน มันนี่ จาก ธนาคารกสิกรไทย (Dolfin Money by KBank) ดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัคร ดอลฟิน มันนี่ จาก ธนาคารกสิกรไทย (Dolfin Money by KBank) ของ บมจ. ธนคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ผ่านช่องทาง Dolfin Application โดยลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคาร และเบิกใช้สินเชื่อดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
2. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (“อัตราดอกเบี้ยพิเศษ”) นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 2. (ในวันที่ 31 นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นต้นไป) อัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
4. กรณีผิดนัดชำระ รวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเริ่มผิดนัด ตามวิธีการของธนาคาร
5. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษตามข้อ 2. ให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่นนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
7. เงื่อนไขการสมัครและใช้สินเชื่อ Dolfin Money by KBank เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ต่อ 814 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร. 02-255-5959
9. ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/dolfin-money.aspx หรือดูคำถามพบบ่อยได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/user-faqs-dolfin-money/