สิทธิพิเศษจาก Dolfin มอบประกันอุบัติเหตุให้คุณฟรี!

Dolfin Insure ห่วงใย มอบประกันอุบัติเหตุให้คุณฟรี!!

ฟินทุกที่ อุ่นใจทุกทริป คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท นาน 1 เดือน

พิเศษเฉพาะที่ Dolfin Insure เท่านั้น

Dolfin Insure ห่วงใย มอบประกันอุบัติเหตุให้คุณฟรี!!

ฟินทุกที่ อุ่นใจทุกทริป คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท นาน 1 เดือน

พิเศษเฉพาะที่ Dolfin Insure เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับแคมเปญ

 • ลูกค้าที่ทำการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC) สำหรับการใช้ Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว สามารถกดรับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองนาน 1 เดือนโดย Chubb (บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย) โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้ากดรับ

– คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุใดๆ รวมถึงกรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ทุนประกันภัย 50,000 บาท

– คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ทุนประกันภัย 25,000 บาท
• ระยะเวลาแคมเปญ 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 65

 • จำกัดสิทธิ์ตามแคมเปญนี้ 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ลูกค้าที่สามารถรับประกันภัยฟรีตามแคมเปญนี้ได้ จะต้องมีอายุระหว่าง 25-59 ปีบริบูรณ์

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

 • รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ออกโดย Chubb

 • บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครองหากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันภัย

 • ลูกค้าสามารถสมัครประกันภัยกับ Chubb เพื่อรับผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมกรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ทุนประกันภัย 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุเพิ่มเติมจากทุนประกันภัยที่ได้รับฟรีตามแคมเปญนี้ได้

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจกดรับหรือสมัครประกันภัย

  เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.