ผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% สูงสุด 12 เดือน กับ Dolfin PayLater

ผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% สูงสุด 12 เดือน กับ Dolfin PayLater

ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชัน

1.โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น

2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ

3. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการระหว่างระยะเวลาโปรโมชันซึ่งไม่ใช่ระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 1

4. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater

เงื่อนไขโปรโมชันรับโบนัสเงินคืน 1% เมื่อชำระค่าสินค้าที่แอป JD Central ด้วย “Dolfin PayLater”

ระยะเวลาโปรโมชัน : ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2563

รายละเอียด: รับโบนัสเงินคืน 1% ของค่างวดที่ชำระในแต่ละเดือน โดยโบนัสเงินคืนจะคืนเข้า Dolfin Wallet ในรูปแบบ Dolfin Bonus ซึ่งจะต้องใช้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ

เงื่อนไขโปรโมชัน

1. ลูกค้าจะได้รับ Dolfin Bonus เข้าใน Dolfin Wallet เมื่อลูกค้าชำระค่างวดในแต่ละงวดแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับ Dolfin Bonus ภายใน 2 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด ทั้งนี้ จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่างวดครบถ้วนภายในวันครบกำหนดชำระเท่านั้น

2. ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษตามโปรโมชันนี้เมื่อชำระค่าสินค้าที่แอป JD Central ด้วย “Dolfin PayLater”ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น

3. จำนวนโบนัสเงินคืนรวมสูงสุดที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจะไม่เกิน 1% ของวงเงิน Dolfin PayLater ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติและลูกค้าใช้ซื้อสินค้าตามรายการส่งเสริมการขายนี้

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Dolfin Bonus เป็นไปตามที่ Dolfin Wallet กำหนด (https://www.dolfinthailand.com/user-faqs/)

เงื่อนไขทั่วไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในแอป JD Central กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.