ช้อปไม่ง้อบัตรเครดิตกับ Dolfin PayLater ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนที่ Power Buy

ระยะเวลาโปรโมชัน  :   ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.  –  30 เม.ย. 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน                   

 1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น

 2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) และนาน 10 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซือสินค้าดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 ก.พ. – 30 เม.ย. 2564

 3. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 4. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 4 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 4 งวด หรือ สูงสุด10 งวด (แล้วแต่กรณี)

 5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของ พาวเวอร์บาย กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อ ที่Power buy call center 1324 บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 22.00 น. หรือที่เพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศ

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 00 – 20.00 น.