Thai Terrace

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

ส่วนลด 15% ทันที เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ร้าน Thai Terrace ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวม Service charge) 
ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

จำกัด สิทธิ์/ท่าน/เดือน 

 • ส่วนลด 15% ทันที เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ร้าน Thai Terrace ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวม Service charge) ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 • จำกัด สิทธิ์/ท่าน/เดือน 

 • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้) 

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า 

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง 

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด 

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. 

รับสิทธิ์