Sukishi Charcoal

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

รับฟรีทันที! ยำปูอัด มูลค่า 130.-
เมื่ออิ่มอร่อยกับ Sukishi Charcoal ขั้นต่ำ 1,000 บาท
และใช้จ่ายด้วยแอป Dolfin Wallet
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– เฉพาะลูกค้าที่รับประทานอาหารในร้าน Sukishi Charcoal และจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet สามารถกดรับคูปองเพื่อแลกรับ “ยำปูอัด” มูลค่า 130 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63
– ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับคูปองได้เดือนละ 1 ครั้ง และจำกัดจำนวนการกดรับคูปองรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 สิทธิ์/เดือน
– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/โต๊ะ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับคูปองดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
– คูปอง มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.