โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ซื้อชุดป็อปคอร์น Major Cineplex เพียง 139 บาท จากปกติ 235 บาท

จำกัด 2 สิทธิ/ท่าน และจำกัดการกดรับสิทธิ 1 สิทธิ/วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 สิทธิ/เดือน

– ซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท (โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว)

– จำกัด 2 สิทธิ/ท่าน และจำกัดการกดรับสิทธิ 1 สิทธิ/วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 สิทธิ/เดือน

– สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64  โดยคูปองมีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

– สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้- ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.