Baskin Robbins

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

– กดรับสิทธิ์คูปองแลกซื้อไอศกรีม Baskin Robbins ขนาด Fun Scoop 1 ลูก ในราคา 45 บาท จากปกติราคา 89 บาท เมื่อชำระเงินด้วย Dolfin Wallet ที่ร้าน Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน

– คูปองส่วนลดมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังลูกค้ากดรับสิทธิ์แลกซื้อ

– กดรับสิทธิ์คูปองแลกซื้อไอศกรีม Baskin Robbins ขนาด Fun Scoop 1 ลูก ในราคา 45 บาท จากปกติราคา 89 บาท เมื่อชำระเงินด้วย Dolfin Wallet ที่ร้าน Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน

– คูปองส่วนลดมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังลูกค้ากดรับสิทธิ์แลกซื้อ

– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.