ชุดป๊อบคอร์น Major 139 บาท

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

คูปองแลกซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 • คูปองแลกซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • คูปองแลกซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • จำกัด 2 ท่าน/ สิทธิ์/ เดือน สูงสุด 8,000 สิทธิ์/เดือน

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

 • กรณีที่มีการกดรับคูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.

รับสิทธิ์