ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับพนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

เงื่อนไขและข้อกำหนดทิพยประกันภัย - ประกันภัย COVID-19

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประเภท : การประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV)) แบบกลุ่ม
ผู้เอาประกันภัย : พนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ผู้รับผลประโยชน์ : ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2563 – 16 มี.ค. 2564

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกรมธรรม์มาตรฐานการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus(2019-nCoV) แบบกลุ่ม ระหว่างบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
3. การเริ่มต้นความคุ้มครอง – เริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำหรับพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Dolfin Wallet ครบถ้วน เว้นแต่พนักงานที่เข้าเป็นพนักงานของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อวันที่สถานภาพความเป็นพนักงานดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้น
4. การสิ้นสุดความคุ้มครอง – สิ้นสุดเมื่อครบระยะเวลาคุ้มครองข้างต้น หรือเมื่อพนักงานสิ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา(Coronavirus(2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด อันเนื่องมาจาก “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus(2019-nCoV))”
6. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
7. หากมีปัญหาในการรับการบริการจากกรมธรรม์ประกันภัย กรุณาติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เบอร์โทรศัพท์ 1736