แลกซื้อ Wall’s Cornetto Royale ในราคา 14 บาท (จากปกติ 25 บาท)

แลกซื้อ Wall’s Cornetto Royale ในราคา 14 บาท (จากปกติ 25 บาท)

ที่ร้าน Family Mart, Tops หรือ Central Food Hall

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

· กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อไอศกรีม Wall’s Cornetto Royale ในราคา 14 บาท (จากปกติ 25 บาท) ที่ร้าน Family Mart หรือที่ Tops และ Central Food Hall และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

· กดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

· จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์/แคมเปญ

· คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24:00 น.

· ลูกค้าเลือกกดคูปองอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างคูปองสำหรับใช้แลกซื้อที่ Family Mart และ คูปองสำหรับใช้แลกซื้อที่ Tops และ Central Food Hall กรณีลูกค้าเลือกกดคูปองสำหรับใช้แลกซื้อที่ Family Mart จะต้องใช้แลกที่ Family Mart เท่านั้น และกรณีที่ลูกค้าเลือกกดคูปองสำหรับใช้แลกซื้อที่ Tops และ Central Food Hall จะต้องใช้แลกที่ Tops และ Central Food Hall เท่านั้น

· เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

· สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

· เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

· บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

· บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

· หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

· ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.