CODASHOP ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

CODASHOP Campaign

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อสมัครดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเติมเงินเกมบน CODASHOP ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป โดยชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทภายในระยะเวลาแคมเปญ

 • เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จกับแอปดอลฟินวอลเล็ท ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 และเติมเงินเกมบน CODASHOP ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป ระหว่างเวลา 01 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ธันวาม 2563 เท่านั้น จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อเติมเงินเกมบน CODASHOP ในครั้งถัดไป
  • คูปองแทนเงินสดจะต้องใช้สำหรับการเติมเงินเกมบน CODASHOP ในครั้งถัดไป โดยต้องเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป
  • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดรวม 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ
  • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ และเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

   

  เงื่อนไขทั่วไป

  • แคมเปญนี้เป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
  • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.