รับส่วนลด 50 บาทสำหรับเติมเงิน Codashop ครั้งถัดไป เมื่อเติมเงินกับ Codashop ขั้นต่ำ 100 บาท


รับส่วนลด 50 บาทสำหรับเติมเงิน Codashop ครั้งถัดไป เมื่อเติมเงินกับ Codashop ขั้นต่ำ 100 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

 • รับคูปองส่วนลด 50 บาทสำหรับการเติมเงิน Codashop ครั้งถัดไป เมื่อเติมเงินกับ Codashop ผ่านดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาทต่อเซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • คูปองส่วนลด 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดได้เมื่อเติมเงิน Codashop ด้วยดอลฟินวอลเล็ทขั้นต่ำ 100 บาทต่อเซลล์สลิป ในครั้งถัดไป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองสามารถใช้ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.