รับดอลฟิน โบนัสคืน 100% สูงสุด 100 บาท เมื่อใช้บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด

รับดอลฟิน โบนัสคืน 100% สูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด

รับดอลฟิน โบนัสคืน 100% สูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ผูกบัตรเดรดิตซิตี้ รีวอร์ดและใช้จ่ายผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 ทั้งนี้ เฉพาะ บัตรเดรดิตซิตี้ รีวอร์ดที่ออกในประเทศไทย และไม่รวมถึง corporate card

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว เงินสกุลต่างประเทศ ออนไลน์ และ e-wallet สูงสุด 20,000 บาทต่อรอบบัญชี และ 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ หรือการใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม citibank.co.th/rewards

 • ลูกค้าใหม่ที่มีการผูกบัตรฯ และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซิตี้ รีวอร์ด ครั้งแรกบนดอลฟิน วอลเล็ท จะต้องไม่เคยมีการผูกบัตรฯ ซิตี้ ประเภทใดๆ บนดอลฟิน วอลเล็ท มาก่อน

 • รับดอลฟิน โบนัสคืน 100% มูลค่าไม่เกิน 100 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

 • จำกัด1,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ดอลฟิน โบนัสมีอายุการใช้งาน 30 วันหลังจากที่ได้รับ

 • ดอลฟิน โบนัสใช้ชำระเงินได้ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท โดยดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ หากลูกค้าได้ทำตามเงื่อนไขของรายการฯ อื่นด้วย ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการฯ นี้เท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงลูกค้าต้องไม่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือข้อกำหนดใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟิน โบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.