Central App Birthday รับคูปองส่วนลด 800 บาท สูงสุด

Dolfin x Central App ช้อปปั๊ปเปิด Finbox
รับคูปองส่วนลดสูงสุด 800 บาท
คูปองส่วนลด 80 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 800 บาท
คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 500 บาท
คูปองส่วนลด 800 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท

วันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

 

Dolfin x Central App ช้อปปั๊ปเปิด Finbox
รับคูปองส่วนลดสูงสุด 800 บาท
คูปองส่วนลด 80 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 800 บาท
คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 500 บาท
คูปองส่วนลด 800 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท

วันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

FIN BOX เปิดกี่ทีก็มีแต่ความฟิน

เปิดกล่องรับของขวัญสุดเซอไพรส์ เมื่อจ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท/ใบเสร็จ

1 – 31 พฤษภาคม 2565

 • เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ Central Online หรือ Central APP (ทั้งนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การเติมเงิน หรือ จ่ายบิล) ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

 • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

 • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองส่วนลดที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองส่วนลดได้แก่

            คูปองส่วนลด 80 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 800 บาท

            คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 500 บาท​ หรือ

            คูปองส่วนลด 800 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท​

 • คูปองส่วนลดหมดเขตการใช้ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/วัน รวม 2 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/ตลอดรายการ

 • จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.