Baskin Robbins E-voucher ซื้อ Fun scoop 1 ลูก เพียง 9 บาท

Flash deal campaign: Baskin Robbins E-voucher

ซื้อ Fun scoop 1 ลูก เพียง 9 บาท (จากปกติ 89 บาท)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Flash deal campaign: Baskin Robbins E-voucher ซื้อ Fun scoop 1 ลูก เพียง 9 บาท (จากปกติ 89 บาท)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า Baskin Robbins E-Voucher ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการซื้อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของวันนั้น

 • ซื้อได้ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.59 น. (500 สิทธิ์) และตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. (500 สิทธิ์)

 • จำกัด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • Baskin Robbins E-Voucher สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถเลือก Fun scoop ได้ 1 ลูก มูลค่าต่อชิ้นต้องไม่เกิน 89 บาท

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับ Baskin Robbins E-Voucher ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การซื้อ E-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ E-Voucher ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและบริษัทฯ ได้ส่งมอบ E-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ E-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ E-Voucher เช่น ไม่ได้รับ E-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ E-Voucher

  • กดเลือกใช้ E-Voucher จากเมนู “คูปองของฉัน” และสแกน QR ที่ Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • E-Voucher มีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้ E-Voucher เป็นไปตามเงื่อนไขของ Baskin Robbins

  • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขาย E-Voucher เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ E-Voucher ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก E-Voucher ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขาย E-Voucher ทำเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ E-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิก E-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.