B2SxOffice Mate Crazy Sale! ทำงานไม่มีสะดุด ส่วนลดจุกๆ 60 บาท

B2SxOffice Mate Crazy Sale!

ทำงานไม่มีสะดุด ส่วนลดจุกๆ 60 บาท

แคมเปญวันที่ 26 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64

Payment Coupon – ลูกค้ามีสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 60 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่งาน B2SxOFM Crazy Sale!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขคูปอง B2S

 • คูปองใช้ได้เมื่อซื้อสินค้า B2S ภายในงาน B2SxOFM Crazy Sale! ที่ พระราม2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ครบ 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

เงื่อนไขคูปอง Office Mate

 • คูปองใช้ได้เมื่อซื้อสินค้า Office Mate ภายในงาน B2SxOFM Crazy Sale! ที่ พระราม2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ครบ 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.