ติดสปีดดด! คะแนน The 1 ยิ่งสแกนจ่าย ยิ่งได้คะแนน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 • ทุกๆ 100 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน (เฉพาะการทำรายการต่อไปนี้ (1) การชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท, (2) การชำระบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ท, และ (3) การชำระเงินค่าสินค้า/บริการด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR PromptPay)

 • จำนวนคะแนน The 1 พิเศษสูงสุดที่ลูกค้าแต่ละท่านมีสิทธิได้รับมีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท – ไม่จำกัด

  • สำหรับการชำระบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ท – รวมสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนน/คน/เดือน

  • สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า/บริการด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR PromptPay – รวมสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนน/คน/เดือน

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด